1678: 13.prosince: pokrteno jest dite Alzbeta otec jeho Jan Wegborney z Wadina matka Katerina kmotri: Karel mlynar Okrouhlickej, Alzbeta dcera sladka brodskyho, Marianna Safarka Okrouhlicka.

Matrika narozenych (1676-1724), Farni urad v Krasne Hore, c.arch.svazku 2337, Statni Oblastni Archiv (pro Vychodni Cechy), Zamrsk, CR